Polityka prywatności i plików cookies

Mając na uwadze najwyższe dobro i bezpieczeństwo naszych kontrahentów oraz realizując jednocześnie obowiązek nałożony zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). dalej „RODO”, pragniemy poinformować państwa, że administratorem Państwa  danych osobowych jest:

HIDA Jacek Tokarski

 z siedzibą w Warszawie (03-139) przy ul. Hanki Ordonówny 21A/47, wpisany do CEIDG posiadającą numer REGON 140949678, posiadającą numer NIP: 8181577657, zwany w dalszej części Polityki  jako” HIDA”. 

Administrator, na każdym etapie podejmowanych przez siebie czynności, zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych klientów z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych, a w szczególności z zasadami legalizmu, rzetelności, transparentności, minimalizacji, adekwatności, prawidłowości i czasowości.

HIDA nigdy nie prosi o podanie jakichkolwiek danych osobowych poza wskazanymi
w Polityce, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne ze względu na świadczone przez nas usługi lub obowiązujące przepisy prawa lub za Państwa wyraźną zgodą lub na Państwa życzenie.

Wszelkie dane kontaktowe HIDA wskazane zostały na stronie internetowej www.hida.pl w zakładce KONTAKT. 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Aby móc świadczyć na Państwa rzecz usługi  zgodnie z zakresem naszej działalności, przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności naszych działań, HIDA przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Poniżej znajdziecie Państwo katalog czynności które dokonywane są przez nas w celu:

 • zawarcia z Państwem umowy świadczenia usług związanych z obsługą w zakresie nabycia, najmu, dzierżawy, sprzedaży lub pośrednictwa nieruchomości oraz pozyskania franczyzodawcy, operatora (dalej: Umowa) lub podejmowaniem  przez Państwa kroków w celu zawarcia takiej umowy, a następnie także w celu wystawienia stosownej faktury VAT

Do jej dokonania niezbędne będzie udostępnienie takich danych osobowych jak:

 • Imię i nazwisko (w przypadku konsumenta) albo firmę przedsiębiorcy (w przypadku klienta biznesowego);
 • Główny adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub siedziby (wyłącznie  w przypadku klientów biznesowych);
 • Adres korespondencyjny (wyłącznie w przypadku konsumenta);
 • Numer NIP (wyłącznie w przypadku klientów biznesowych);
 • Adres email;
 • Telefon kontaktowy;
 • stanowisko (wyłącznie w przypadku klientów biznesowych lub osób działających  w ich imieniu)

Jednocześnie, dla maksymalnego usprawnienia kontaktu z kontrahentami przy realizacji Umowy HIDA zastrzega sobie prawo użycia w tym celu podanych przez Państwa danych kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu email.

Podstawa prawna: art. 6 lit. a-c RODO

 • świadczenia przez Nas usług na rzecz lub w imieniu klienta, jeżeli wymagać tego będzie przygotowanie transakcji zbycia nieruchomości lub obowiązujące przepisy prawa

Do jej dokonania niezbędne będzie udostępnienie takich danych osobowych jak:

 • weryfikację tożsamości klienta (tj. imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, numer PESEL);
 • identyfikacja nieruchomości, które będą przedmiotem ewentualnej transakcji (nr księgi wieczystej i udostępnione za pośrednictwem systemu elektronicznych ksiąg wieczystych);

Podstawa prawna: art. 6 lit. a i b RODO

 • świadczenia usług w zakresie obsługi Klienta w procesie nabycia, najmu, podnajmu, sprzedaży lub pośrednictwa nieruchomości, na które składać się będą m.in.:
  • nawiązanie i utrzymanie kontaktu, przekazanie oferty czy umówienie terminu oględzin nieruchomości: numer telefonu lub adres mailowy umożliwiające kontakt  z potencjalnymi nabywcami lub najemcami i podnajemcami.
  • uzgodnienie terminu oględzin i przekazywanie otrzymanych ofert zakupu lub najmu nieruchomości przez najemców;
  • uzgodnienie terminu oględzin i przekazywanie otrzymanych ofert franczyzy lub zarządzania przez sieci/operatorów hotelowych;
  • przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością będącą przedmiotem Umowy;

Do jej dokonania niezbędne będzie udostępnienie takich danych osobowych jak:

 • numer telefonu lub
 • adres mailowy

umożliwiające kontakt  z potencjalnymi nabywcami lub najemcami i podnajemcami.

Podstawa prawna: art. art. 6 ust. 1 lit. a-d RODO.

 • korzystania przez Państwa ze Strony internetowej Spółki i udostępnionych  za jej pośrednictwem funkcjonalności (tj. formularza kontaktowego) 

Do jej dokonania niezbędne będzie udostępnienie takich danych osobowych jak:

 • imię, nazwisko,
 • adres email,
 • telefon.

Podstawą prawna art. 6 lit. a RODO, 

 • aktywnego korzystania z profilu HIDA w serwisie LinkedIn; 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w sytuacji, gdy skorzystacie Państwo z funkcjonalności dostępnych na naszym profilu umieszczonym w serwisie LinkedIn , a w szczególności,  gdy polubicie, skomentujecie lub udostępnicie jakikolwiek nasz post, skontaktujecie się z nami za pośrednictwem wiadomości, zamieścicie recenzję albo dołączycie do grona obserwujących nas osób. Szczegóły związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez serwis LinkedIn dostępne są na stronie:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

W zakresie katalogu danych, które są nam udostępniane – zależą one od ustawień prywatności dokonanych za pośrednictwem serwisu LinkedIn oraz tego czy jesteście Państwo zalogowanymi członkami LinkedIn czy tylko Obserwatorami (wg. Polityki prywatności LinkedIn).

Podstawa prawna: art. 6 lit. f RODO w zw. z art. 6 lit. a RODO

 • odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane za pośrednictwem aktywnego formularza kontaktowego dostępnego na stronie HIDA

Do jej dokonania niezbędne będzie udostępnienie takich danych osobowych jak:

 • imię, nazwisko,
 • adres email,
 • telefon.

Podstawa prawna: art. 6 lit. f RODO

 • odpowiedzi na inicjowany przez Państwa kontakt za pomocą poczty email 

Do jej dokonania niezbędne będzie udostępnienie takich danych osobowych jak:

 • adres email

chyba, że samodzielnie podejmiecie Państwo decyzję o udostępnieniu nam dodatkowych danych. 

Podstawa prawna: art. 6 lit. f RODO

 • kontaktu inicjowanego przez Państwa z HIDA za pomocą poczty tradycyjnej  lub osobiście

uzyskujemy dostęp wyłącznie do danych osobowych, co do których samodzielnie podejmiecie Państwo decyzję o ich udostępnieniu. 

Podstawa prawna: art. 6 lit. f RODO

Ponadto Państwa dane przetwarzane są w celu:

 • prowadzenia statystyk (pomocnych nam w celach marketingowych)  czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający  na szeroko rozumianym marketingu usług Administratora) – w przypadku wizyty na Stronie internetowej

Podstawa prawna: art. 6 lit. f RODO

 • optymalizacji korzystania przez Państwa ze Strony polegającej na budowaniu pozytywnych relacji Klientem

Podstawa prawna: art. 6 lit. f RODO

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 • W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy —ta, by stały się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 • Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.

Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

Uprzejmie informujemy, że posiadacie Państwo  prawo do:

 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych  ( art. 12 RODO)
 • dostępu do swoich danych osobowych ( art. 15 RODO)
 • poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych ( art. 16 RODO)
 • usunięcia danych osobowych; ( art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; ( art. 18 RODO)
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; ( art. 21 RODO)
 • przenoszenia danych osobowych.( art. 20 RODO)

Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

Wskazujemy zatem, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 • Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia możecie państwo zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila bezpośrednio do HIDA na wskazany adres mailowy rodo@hida.pl

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy:

 • wysłać maila bezpośrednio do HIDA na adres rodo@hida.pl lub
 • usunąć zamieszczony komentarz pod artykułem lub
 • usunąć zamieszczoną opinię o usługach.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważacie Państwo że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: art. 77 RODO

PRZESYŁANIE DANYCH POZA GRANICE UE

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. Jeżeli Administrator będzie planował przekazywanie danych poza EOG, zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony w celu zabezpieczenia przekazania tych danych.

Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile maja zastosowanie warunki określne w tym artykule. Administrator poinformuje o wszelkich zmianach w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń raz zakresu danych przesyłanych poza EGO można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

Ze swojej strony zapewniamy, że przy potrzebie korzystania z usług i technologii  oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft czy Google (w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie)przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl

Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Podstawa prawna:  art. 49 RODO

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe współpracującym z nami Partnerami m.in.: upoważnieni pracownicy  lub współpracownicy, dostawcy usług IT takich jak hosting, oprogramowanie oraz przestrzeń serwerowa, biuro rachunkowe, podmioty zapewniające wsparcie w zakresie prowadzenia Strony internetowej oraz szeroko rozumianego działania narzędzi informatycznych, organy administracji publicznej, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, firmy kurierskie lub pocztowe realizujące ewentualne przesyłki,).

Podmioty te samodzielnie ponoszą odpowiedzialność  za odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych.

Oprócz tego, może się zdarzyć, że  na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Podstawa prawna: art. 28 ust. 3 RODO; art. 49 RODO

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pańtwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

 • Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 • Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 • Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

KONSEKWENCJE BRAKU UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Skorzystanie z naszych usług lub Strony lub udostępnionych za jej pośrednictwem funkcjonalności jest dobrowolne i całkowicie zależnie od Państwa woli, ale aby z nich skorzystać musicie Państwo udostępnić nam wskazane powyżej dane, inaczej np. nie będziecie w stanie podpisać z nami Umowy, wysłać zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Niektóre Państwa dane osobowe są konieczne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na HIDA np. dotyczących obowiązku przeciwdziałania fałszerstwom i praniu pieniędzy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Państwa powiadomiony/powiadomiona drogą mailową, na podany przez Państwa adres.
 • Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia jej publikacji na stronie www.hida.pl

POLITYKA COOKIES

HIDA na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system,
a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a, Linkedin).

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

Klauzula informacyjna / Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest HIDA Jacek Tokarski

 z siedzibą w Warszawie (03-139) przy ul. Hanki Ordonówny 21A/47, wpisany do CEIDG posiadającą numer REGON 140949678, posiadającą numer NIP: 8181577657, zwany w dalszej części Polityki  jako” HIDA”. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się drogą mailową: rodo@hida.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzanej przez Administratora rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty współpracujące, które wspierają Administratora przy realizacji celu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zgodził się Pan/Pani na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, CV będzie archiwizowane do czasu cofnięcia zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 
Dla zapewnienia najlepszego działania strony, korzystamy z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć je w ustawieniach swojej przeglądarki oraz sprawdzić, jak je przetwarzamy.